Logo Ekotel ekonomiczny
Telefon stacjonarny: 100 min. w abonamencie miesiêcznym

39,90 z³ brutto (32,44 z³ netto)
100 minut - na po³±czenia lokalne i miêdzymiastowe (204) 869-2725

Dowiedz siê wiêcej o ekotel:

2316474352 Pan Andrzej, mój numer zosta³ taki sam jak w dotychczas 5023722474
Pani Anna:„wreszcie nie muszê siê martwiæ o
wysoko¶æ rachunku”